Над 113 млн. евро е бюджета на Програмата за морско дело и рибарство (2014- 2020 г.)

PMDR-1.08.2014

София, 1 август 2014 г. Приоритетите и мерките на Програмата за морско дело и рибарство /ПМДР/ 2014-2020 г. и предвидения финансов ресурс за изпълнението им бяха представени на организираното отИзпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) публично обсъждане напрограмата.

„За сектор „Рибарство“ всички ние искаме устойчив растеж, инвестиции в човешки капитал, иновации, производство на продукти с висока добавена стойност, насърчаване на социалното сближаване и разкриването на работни места в зависими от рибарството общности. Надявам се да постигнем всичко това с общи усилия между бранша, администрацията и всички заинтересовани страни чрез прилагането на новата Програма за морско дело и рибарство“, заяви заместник-министъра на земеделието и храните д-р инж. Валентина Маринова при откриването на публичното обсъждане на програмата.

„Общият финансов ресурс за изпълнение на приоритетите и мерките на Програмата за морско дело и рибарство е 113 543 226,75 евро. За новия програмен период успяхме да постигнем увеличение на финансовия ресурс с над 8 млн. евро, като по мерките свързани с пазарите и преработката на продукти от риболов и аквакултури ще се отпускат 4 пъти повече средства от предишния период“, каза още зам.-министър Маринова.

„До началото на месец септември Програмата за морско дело и рибарство /ПМДР/ 2014-2020 г. трябва да бъде представена в Европейската комисия, като се надяваме тя да бъде одобрена до началото на 2015 г., информира участниците в срещата г-н Лъчезар Золев, началник-отдел „Програмиране и мониторинг“ към Дирекция „Европейски фонд за рибарство“.

# # #

Информация за Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 е съобразена с определените шест приоритета на Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР), разделени на рибарство, аквакултури, заетост и териториално сближаване, предлагане на пазара, преработване, насърчаване изпълнението на Общата политика в областта на рибарството (ОПОР) и интегрираната морска политика (ИМП), в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за Европейския фонд за морско дело и рибарство.

Съобразно тези  приоритети е направено разпределение на общо 22 (двадесет и две) мерки, които ща бъдат финансирани в периода 2014-2020 г.

Общият финансов ресурс за изпълнение на приоритетите и мерките на Програмата за морско дело и рибарство е 113 543 226,75 евро. Приносът от Европейският фонд за морско дело и рибарство е в размер на 88 066 622 евро, което реално е увеличение на бюджета с над 8 млн. евро в сравнение с този, определен от Европейската комисия за периода 2007-2013 г.

По отношение на рибарството значителен финансов ресурс ще бъде насочен към подобряване на инфраструктурата в рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки. Освен това е предвидена мярка за добавяне на стойност и повишаване качеството на продуктите. Друг важен акцент е подпомагането на иновации и диверсификация на дейностите извън търговския риболов. Общо за изпълнение на мерките по този приоритет предвиденият финансов ресурс е в размер 25 514 500 евро.

По отношение на аквакултурите основният финансов ресурс е насочен към мярката свързана с модернизиране на стопанствата, диверсификация на продукцията, както и за добавяне на стойност и разнообразяване на дейността. Отделно е предвидена мярка за инвестиции за насърчаване на развитието на биологични или ефективни от гледна точка на потреблението на енергия аквакултури. Ще бъдат подкрепени и инвестицииза развиване на технически иновации или знания в областта на аквакултурите.Общо за изпълнение на мерките по този приоритет предвиденият финансов ресурс е в размер 36 215 000 евро.

В изпълнение на приоритета за повишаване на заетостта и териториалното сближаване ще бъдат подкрепени мерки свързани с подкрепа на Воденото от общността местно развитие (ВОМР), чрез местни инициативни рибарски групи. Общият бюджет по този приоритет е 17 858 823,53 евро.

Предвидените дейности за насърчаване на предлагането на пазара и преработването акцентират върху предоставянето на инвестиции за преработване на продуктите от риболов и аквакултури. ПМДР ще поощри и подпомогне създаването на организации на производителите, на асоциации от организации на производители или на междубраншови организации в секторите рибарство и аквакултура. Общо за този приоритет предвиденият финансов ресурс е 12 017 000 евро.

По отношение изпълнението на Общата политика в областта на  рибарството (ОПОР) са предвидени две мерки – контрол и правоприлагане и събиране на данни. Общият бюджет за тези дейности възлиза на 12 414 578, 89 евро.

Важен приоритет през програмен период 2014-2020 г. е насърчаване на изпълнението но Интегрираната морска политика (ИМП). Заделеният бюджет за изпълнението на тази мярка е в размер на 3 333 333,33 евро.

Предвидени са средства и за техническа помощ по инициатива на държавите-членки в размер на 5 500 000 евро.

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм