ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДЪТ ЗА УЛОВ НА КАЛКАН

clip_image002clip_image004

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието и храните
Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСЛОВИЯТА И
РЕДЪТ ЗА УЛОВ НА КАЛКАН,
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА МОНИТОРИНГ И
КОНТРОЛ НА УЛОВИТЕ ОТ ТОЗИ ВИД В
ЧЕРНО МОРЕ ПРЕЗ 2014 Г.

clip_image006

 

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

Регламент на Съвета 24/2014 определя възможности за риболов за някои запаси,
приложими за Черно море за 2014 година. Същият регламент определя общ допустим улов
за калкан за кораби за тази година. За да осигури ефективен и надежден контрол и
мониторинг на уловите от калкан, Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури
изработи специфичен план за мониторинг и контрол на уловите от калкан, който е
приложим за риболовните кораби, плаващи под български флаг.

Планът обхваща риболовните дейности на калкан по смисъла на чл. 4, параграф 1 от
Регламент на Съвета 1224/2009 в Черно море, както и всички свързани с тях дейности,
включително претегляне, преработка, пускане на пазара, транспортиране и съхранение.
Специфичния план за мониторинг и контрол на уловите от калкан се прилага за период от 1
януари до 31 декември 2014 година

II. УСЛОВИЯ ЗА УЛОВ НА КАЛКАН ЗА 2014 г.

Право на улов на калкан за 2014 година имат единствено риболовни кораби,
включени в списък с одобрените кораби, одобрен със заповед № РД-109/04.02.2014 г. на
Изпълнителния директор на ИАРА, след получаване на специално разрешително за
улов на калкан. Със същата заповед са определени индивидуалните квоти, на корабите,
отговарящи на изискванията за допустимост.

Период на забрана:

Не се разрешава уловът, задържането на борда, трансбордирането, разтоварването, първата
продажба и транспортирането на калкан в периода между 15 април и 15 юни 2014 г.
Минимално допустим размер:

Минимално допустимият размер за улов на калкан е 45 сантиметра (Приложение XII Bis на
Регламент на Съвета 850/98 и Приложение II от ЗРА). Уловените екземпляри с по-малък
размер задължително трябва да се върнат във водата, независимо от тяхното състояние.
Технически мерки:

Уловът на калкан се разрешава единствено с хрилни мрежи с размер на окото, не по-малък
от 400 мм (чл. 11bis от Регламент на Съвета 850/98). Всички мрежи трябва да бъдат
маркирани съгласно изискванията на чл. 18, ал. 5 от Закона за рибарството и аквакултурите
и чл. 8 от Регламент на Комисията 404/2011.

Съгласно чл. 35 от Закона за рибарството и аквакултурите използването на дънни
тралиращи и драгиращи средства се забранява.

Разтоварване на уловените количества:

Разтоварването на уловите от калкана се извършва:

S единствено на определените за това пристанища, след подаването на предварително
уведомление;

S след подаване на предварително уведомление от страна на капитана на риболовния
кораб;

S в присъствието на инспектор на ИАРА.

Трансбордиране:

Не се разрешава трансбордирането на улови от калкан.

III. МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ НА УЛОВИТЕ ОТ КАЛКАН.

1. Специално разрешително:

Мониторинг и контрол на уловите на кдлщн през 2014 г.

 
 

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

Улов на калкан през 2014 година се извършва от лица, притежаващи специално
разрешително за улов на калкан. Специалното разрешително се издава на основание чл. 17
(12) от Закона за рибарството и аквакултурите, като формата и съдържанието му са по
образец, съгласно изискванията на чл. 4 от Регламент 404/2011 за определяне на подробни
правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета за създаване на система
за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в
областта на рибарството. Образец на специалното разрешително е посочено в Приложение
1 от настоящия план.

2. Определени пристанища:

С цел осигуряване на непрекъснат контрол и мониторинг на уловите от калкан,
разтоварванията се разрешават на някое от следните определени пристанища:

• Шабла;

• Каварна;

• Балчик;

• Варна;

• Несебър;

• Поморие;

• Созопол;

• Царево.

Разтоварванията се извършват задължително в присъствието на инспектор от ИАРА в
следните периоди на денонощието:

– 1 октомври – 31 март – от 8 ч. до 18 ч.;

– 1 април – 30 септември, с изключение на периода на забраната – от 6 ч. до 20 ч.

Списъкът на определените пристанища, както и часовете за разтоварване са посочени в
специалното разрешително за улов на калкан. На определените пристанища е осигурено
непрекъснато присъствие на инспектор и на калибрирани везни за отчитане на уловите.
Разтоварването на калкан на всички останали пристанища е забранено

3. Предварително уведомление:

Най-малко 2 часа преди всяко разтоварване, капитанът на риболовния кораб изпраща
предварително уведомление до ЦНРК за предстоящото разтоварване на уловите.
Уведомлението трябва да съдържа следната информация:

S име или външна маркировка на риболовния кораб;

S избрано пристанище на разтоварване;

S приблизителен час на пристигане в пристанището и разтоварване на уловите.
Предварителните нотификации се приемат и описват от дежурните оператори в ЦНРК.

В ЦНРК се води електронен списък за получените уведомления и инспектора, който е
уведомен за предстоящо разтоварване. . При подаване на заявление за издаване на
специално разрешително за улов на калкан, операторът декларира, че се е запознал с
инструкциите за попълване и подаване на предварително уведомление.

Липсата или некоректното подаване на предварително уведомление ще се счита за
тежко нарушение по смисъла на Регламент на Съвета 1005/2008 и Регламент на
Комисията 1010/2009 и Наредба № 3 от 19.02.2013 г. за прилагане на точкива система
за извършени тежки нарушения.

4. Инспекции.

Мониторинг и контрол на уловите на кдлщн през 2014 г.

 
 

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

Длъжностните лица на ИАРА следят за изпълнението на този план и осъществяват контрол
върху спазването на правилата на Общата политика в рибарството и националното
законодателство.

Нива на инспекции:_________________________________________________

Тип на инспекцията

Целеви показател

Инспекции на море

Инспекция на поне 5 % от дните на море на риболовните
кораби извършващи улов на калкан в Черно море

Пристанищни инспекции

Показателят е гъвкав и варира между 10 и 20 % от броя на
разтоварванията на определено пристанище, в зависимост от
степента на риска за нерегламентирано разтоварване на улов
от калкан.

Инспекции на пазара

Поне 5 % от количествата калкан, предлагани на първа
продажба

Инспекции на транспорта

Поне 5 % от разтоварените количества калкан да бъдат
инспектирани по време на тяхното транспортиране.

Освен това ще бъдат извършвани съвместни проверки с румънските власти по отношение
спазването правилата на общата политика в областта на рибарството.

5. Кръстосани проверки:

Информационно-статистическата система на ИАРА позволява автоматичното извършванет
на кръстосани проверки, в случай на липса на някой от документите.

Данните от системата за сателитно проследяване ще позволят да се правят кръстосани
проверки относно движението на риболовния кораб и мястото на залагане на хрилните
мрежи, използвайки информацията от предварителното уведомление.

6. Наблюдение на риболовните кораби.

Право на риболов на калкан имат единстено риболовни кораби, които са снабдени със
свързано с Центъра за наблюдение на риболовните кораби устройство за проследяване.
Риболовните кораби над 12 метра следва задължително да са оборудвани със система за
сателитно проследяване (VMS), докато за останалите риболовни кораби е достатъчно
монтирането и свързването с ЦНРК на устройства за проследяване, чрез GPRS връзка.
Извършването на риболов без включено проследяващо устройство ще се счита за тежко
нарушение на разпоредбите на този план и подлежи на санкция съгласно действащото
законодатрелство.

IV. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА:

1. Попълване на документи и отчитане на улова.

1.1. Попълване на риболовен дневник/декларация за произход

Лицата извършващи стопански риболов са задължени да съставят и предават декларация за
произход. Съгласно разпоредбите в Наредба 43 от 20.04.2006 г. за реда за водене на
Риболовен дневник, на министъра на земеделието и храните.

При всяко напускане на пристанището/лодкостоянката лицата, имащи право да извършват
стопански риболов, водят риболовен дневник. Декларацията за произход е част от
риболовния дневник и се състои от три части: обща част, данни за уловите и данни за
предаден/разтоварен улов. При извършване на стопански риболов с риболовен кораб
риболовният дневник се води от капитана или упълномощено от него лице.

Мониторинг и контрол на уловите на кдлщн през 2014 г.

 

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

1.1.1. При напускане на пристанището в декларацията за произход се попълват: името на
плавателния съд и CFR номерът, външната маркировка; данните на капитана (име и адрес);
отбелязват се денят, месецът, часът, годината и пристанището на тръгване; попълва се
трибуквеният код на риболовния уред, записва се размерът на окото на риболовния уред в
милиметри, по желание се указват и някои други характеристики на риболовния уред.

1.1.2. При приключване на риболовните операции за деня и след приблизителна оценка на
количеството улов се вписват: датата, броят на риболовните операции, риболовното време,
мястото/зоната, където е извършен уловът (в случая при риболов на калкан "извън
териториални води" в Черно море). Попълват се количествата улов за калкана – в бройки и
по размерни групи в килограми (абсолютната дължина в сантиметри при минимално
допустими размери 45 ^), както следва:

"1" за първа размерна група от 45,1 до 50 ^;

"2" за втора размерна група от 50, 1 до 60 ^;

"3" за трета размерна група от 60,1 до 80 ^;

"4" за четвърта размерна група над 80 ^.

1.1.3. При пристигане в пристанище се попълва: денят, месецът, часът и пристанището на
връщане на плавателния съд. При разтоварване се отбелязват датата и пристанището на
разтоварване, ако са различни.

След претегляне на улова се попълват количествата в килограми на разтоварения на
пристанището улов. Допуска се разлика между количеството улов и
предаденото/разтовареното количество риба да бъде не повече от 10 %.

Отбелязва се състоянието на рибата (като се изписва): Жива, Прясна, Замразена, Осолена,
Пушена, Изсушена, Варена. Отбелязва се начинът на обработка на улова преди предаването
или разтоварването.

1.1.4. Декларацията за произход се съставя в четири еднообразни екземпляра. Оригиналът
екземпляр "0" остава в риболовния дневник, екземпляр "1" придружава улова след неговото
предаване/разтоварване, екземпляр "2" се предава на длъжностните лица на ИАРА, а
екземпляр "3" се предава в организацията на производителите на риба и други водни
организми, ако лицето, извършило стопански риболов, членува в такава.

Вписванията в декларацията за произход са четливи и незаличими, и не могат да се
изтриват или променят. Допусната грешка се поправя, като грешното вписване се зачертава
с линия и се последва от ново вписване на нов ред, подписано от капитана, титуляря на
разрешителното за стопански риболов или упълномощено лице.

В срок от 48 часа след получаването на декларацията за произход, отговорният инспектор е
задължен да регистрира декларацията в Информационно-статистическата система на
ИАРА.

1.2. Попълване на декларация за приемане

В случаите, когато уловените количества риба или други водни организми не се предлагат
за продажба или са предназначени за по-късно пускане на пазара, преди разтоварване
техният собственик или упълномощеното от него лице съставя декларация за приемане, по
образец съгласно Приложение № 3 от Наредба 4 от 13.01.2006 г. за условията и реда за
осъществяване на първа продажба на риба и други водни организми.

В декларацията за приемане се вписва: наименованието на вида и мястото на улова,
количеството и начин на представяне, минималния размер разрешен за улов;
наименование и номер на риболовния кораб, разтоварил продуктите; име на капитана;
пристанище и дата на разтоварване, местата на складиране на продуктите, данни за
документите за превоз (ако има съставени такива).

1.3. Попълване на документ за първа продажба

Мониторинг и контрол на уловите на кдлщн през 2014 г.

 
 

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

При осъществяване на първата продажба на продуктите от риболов организаторът на
центъра за първа продажба или регистрираният купувач води дневник за първа продажба
по образец съгласно Приложение №1 от Наредба 4 от 13.01.2006 г. за условията и реда за
осъществяване на първа продажба на риба и други водни организми. За всяка първа
продажба организаторът на центъра за първа продажба или регистрираният купувач
съставя документ за първа продажба по образец съгласно Приложение №2 от Наредба 4 от
13.01.2006 г. за условията и реда за осъществяване на първа продажба на риба и други
водни организми.

В документа за първа продажба се вписват: наименованието на вида и мястото на улова,
размерът или теглото, качеството, видът на представяне и степента на свежест,
определеният минимален размер за улов за вида, цената и количеството,
предназначението (за преработка, за човешка консумация, за съхранение), имената на
продавача и купувача, мястото и датата на продажбата, номерът и датата на договора за
продажба (в случай, че такъв е сключен).

Цената на рибата, посочена в документа за първа продажба, трябва да съответства на
цената, посочена във фактурата за продажбата, без включен ДДС.

Документът за първа продажба се съставя в четири екземпляра – по един за купувача,
продавача, центъра за първа продажба или регистрирания купувач и за ИАРА.
Организаторите на центровете за първа продажба и регистрираните купувачи изпращат в
ИАРА документите за извършена първа продажба заедно със информация за:
наименованието и номера на риболовния кораб, разтоварил рибата, името на собственика
или капитана на кораба, пристанището и датата на разтоварване, и документите за превоз
(ако има такива).

1.4. Електронно предаване на данни.

Съгласно разпоредбите на чл. 15 от Регламент на Съвета 1224/2009 за създаване на система
за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в
областта рибарството, капитаните на риболовни кораби с дължина над 12 метра записват и
прпедават информацията от риболовния дневник по електронен път. В тази връзка, всички
капитани на риболовни кораби над 12 метра се задължават да изпращат информацията по
елетктронен път, използвайки за целта оборудването и софтуера, предоставени им от
ИАРА. За да се осигури време за адаптиране и тестване на системата, капитаните на тези
кораби трябва да попълват и електронен и хартиен риболовен дневник за период до 6
месеца, през което време за офииален документ ще се счита хартиената декларация за
произход. След изтичане на този срок, с изрична заповед на изпълнителния директор на
ИАРА ще бъде въведено задължението за използване само на електронния риболовен
дневник.

2. Ред и условия за получаване на специално разрешително за улов на калкан:

2.1.Общи положения:

S Специално разрешително за улов на калкан през 2014 г. се издава на риболовен кораб,
който:

o е включен в „Списък на одобрените риболовни кораби за улов на калкан през
2014 г. с разпределение на индивидуалната квота”;
o има валидно безсрочно разрешително за стопански риболов;
o има платена такса за издаване на специално разрешително и за нов риболовен
дневник (в случаите когато такъв не е наличен), съгласно Тарифа за таксите,
събирани по ЗРА;

o има констативен протокол, издаден от инспектори на ИАРА, удостоверяващ
извършено маркиране на мрежите и проверка на размера на окото на хрилните

Мониторинг и контрол на уловите на кдлщн през 2014 г.

 
 

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

мрежи, с които ще се извършва улова на калкан.(в случаите когато такъв не е
наличен);

S Специалното разрешително се издава от началниците на териториалните звена на
ИАРА в Добрич, Варна и Бургас.

S За всеки кораб се издава само едно специално разрешително за улов на калкан.

S Специалното разрешително е валидно до изчерпване на определената индивидуална
квота или до края на годината.

S При промяна на обстоятелствата в специалното разрешително, лицето своевременно
уведомява органите по издаването му, като подава заявление за издаване на дубликат
на разрешително отразяващо промените, придружено с документи, отразяващи
промяната в обстоятелствата и платежен документ.

S При изгубване (унищожаване) на специалното разрешително, лицето подава
заявление за издаване на дубликат.

S За издаването на дубликат и отразяване на промените се заплаща административна
такса за дубликат съгласно Тарифата за таксите.

S Собствениците на одобрени кораби, неподали заявление за специално разрешително в
едномесечен срок от определянето на индивидуалната им квота, губят правото си да
участват в усвояването на квота калкан.

2.2. Издаване на специално разрешително за улов на калкан:

S За издаване на специално разрешително за улов на калкан, лицата подават заявление
по образец до началника на съответното териториално звено на ИАРА (Приложение
3), към което се прилагат:
o актуално позволително за плаване и свидетелство за годност, ако са настъпили
промени от момента на кандидатстване за индивидуална квота;
o документ за платена такса за издаване на специално разрешително за улов на
калкан през 2013 г. и за нов риболовен дневник (в случаите когато такъв не е
наличен);

o констативен протокол, издаден от инспектори на ИАРА, удостоверяващ
извършено маркиране на мрежите и проверка на размера на окото на хрилните
мрежи, с които ще се извършва улова на калкан.(в случаите когато такъв не е
наличен)

S С подаването на заявлението, операторът декларира, че е запознат с разпоредбите на
настоящия план по отношение на предварително уведомление и определените
пристанища за разтоварване;

S Специалното разрешително за улов на калкан се издава в срок от 3 работни дни,
считано от датата на подаване на заявлението.

S При издаването на специалното разрешително, компетентния орган отбелязва:

o данни за собственика на кораба и данни за лицето, което ще осъществява
дейността;

o CFR кода, външната маркировка, името и бруто тонажа на риболовния кораб;
o датата на издаване на разрешителното;
o пристанищата за разтоварване на улова на калкан;

o информация за телефонния номер, на който лицата, извършващи риболов следва
да изпращат съобщение;
o риболовните уреди и номера на риболовния дневник;

o в документ „Размер на определената индивидуална квота” (отпечатан след
специалното разрешително) се вписва размера на квотата съгласно Списък на

Мониторинг и контрол на уловите на кдлщн през 2014 г.

 
 

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

одобрените риболовни кораби за улов на калкан през 2014 г. с разпределение на
индивидуалната квота.

S При издаването на специалното разрешително на титуляра се представя указание
(Приложение 5) за изпълнение на условията по предварително уведомление.

2.3. Отказ за издаване на специално разрешително:

Компетентният орган има право да откаже издаването на специално разрешително, в
случай, че заявлението на лицето не отговаря на изискванията, посочени в т.2.2.1 и 2.2.2.

2.4. Прекратяване на специалното разрешително:

Специалното разрешително за улов на калкан губи своето действие / се прекратява в
следните случаи:

S При временно отнемане или прекратяване действието на разрешителното за стопански
риболов;

S По искане на лицето, в предвидените в чл. 18в от Закона за рибарството и аквакултурите
случаи;

S При изчерпване на индивидуалната квота за улов на калкан;

S При извършване на тежко нарушение, съгласно чл. 43 (1), ж, от Регламент на Съвета
1005/2008.

3. Ред и условия за прехвърляне на индивидуална квота за улов на калкан

Индивидуалната квота за улов на калкан може да бъде прехвърляна при следните условия:

S Риболовният кораб, на който ще бъде прехвърлена квотата е включен в списъка на
одобрените кораби за улов на калкан и има издадено специално разрешително
разрешително за улов на калкан през 2014 г.;

S И двата кораба не са извършили нарушения при улова на калкан.

Прехвърлянето на индивидуални квоти се осъществява по следния ред:

S Ползвателят на риболовния кораб, който желае да прехвърли квотата си подава
заявление до съответния сектор „Рибарство и контрол” на ИАРА, в което посочва
риболовния кораб, на който прехвърля неусвоената индивидуална квота за улов на
калкан. Заявлението следва да е придружено от документ, удостоверяващ съгласието на
ползвателя на риболовния кораб, на който се прехвърля квотата;

S След извършване на необходимите проверки, специалното разрешително на кораба,
който прехвърля квотата си се прекратява. Капитанът или собственикът на кораба,
който получава квотата предоставя специалното си разрешително в съответното
териториално звено, където се вписва допълнителното количество и се поставя подпис и
печат на началника на териториалното звено;

S Обстоятелствата се докладват по служебен път в централното управление на ИАРА,
където се правят необходимите изменения в Информационно-статистическата система.

S При продажба на риболовен кораб, на който е издадено специално разрешително за
риболов на калкан и индивидуалната квота не е усвоена, същата следва риболовния
кораб. В срок от 3 дни от продажбата на риболовния кораб страните са длъжни да
уведомят съответния сектор „Рибарство и контрол” на ИАРА за настъпилата промяна,
като новият собственик заявява дали желае да усвоява неусвоената индивидуална квота;
В случай, че новият собственик на кораба желае да му бъде издадено специално
разрешително, същият подава документите съгласно Раздел VI, част Б, точка 2.2., като е
освободен от заплащане на такса за издаване на специално разрешително.

Мониторинг и контрол на уловите на калкан през 2014 г.

 

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

 

4. Ред за подаване на предварително уведомление:

S Най-малко 2 часа преди разтоварването на уловите, капитанът на риболовния кораб или
упълномощеното лице изпраща до ЦНРК предварително уведомление, съгласно
образеца в Приложение 4;

S Уведомлението се подава по електронната поща на адрес cnrk@iara.government.bg или
на факс 052/621091
S Начин на попълване на предварителното уведомление:

> В раздел 1 на уведомлението се попълва информация за риболовния кораб, а
именно:

■ Име на кораба:

■ Външна маркировка

■ CFR код

> В раздел 2 се попълва следната информация за капитана на кораба или лицето,
упълномощено да извършва риболова:

■ Име на капитана или упълномощеното лице;

■ Телефон за връзка;

■ Електронна поща.

^ В раздел 3 се попълва информация за отпътуването и залагането на мрежите:

■ Дата на излизане в морето;

■ Пристанище на отпътуването;

■ Координати на залагане на хрилните мрежи

> В раздел 4 се попълва информация за разтоварването на улова:

■ Дата на пристигане;

■ Определено пристанище (задължително се посочва някое от определените в
т. II. 3.2 пристанища)

■ Приблизителен очакван час на пристигане

■ Час на разтоварване – попълва се ако се различава от часа на пристигане.

> В раздел 5 се попълва информация за улова

■ Вид (фиксиран – калкан)

■ Трибуквен код (фиксиран -TUR):

■ Начин на представяне – посочва се дали улова ще се разтовари в свежо или
замразено състояние;

■ Приблизително оценено тегло (ако е възможно);

■ Предназначение на улова – за продажба или за преработка.

Мониторинг и контрол на уловите на калкан през 2014 г.

 
 

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

Списък с нарушенията и предвижданите наказания при установяване на нарушения
по този план:

Нарушение

Санкция съгласно националното законодателство

Извършване на улов на
калкан без валидно специално
разрешително

1500 – 3000 лева
Присъждане на 7 точки

Извършване на улов на
калкан извън определената
квота

600 – 1200 лева.
Присъждане на 6 точки

Разтоварване на калкан без
изпратено предварително
уведомление по реда на този
план

Санкция по реда на Закона за административните
нарушения и наказания.

Присъждане на 3 точки

Неспазване изискванията за
попълване на риболовен
дневник

800 – 1600 лева
Присъждане на 3 точки.

Улов на калкан по време на
забраната за размножителния
период

1500 – 3000 лева за физическо лице;

2000 – 4000 лева за юридическо лице,
плюс обезщетение от 30 лв/бр съгласно Наредба за
размера на обезщетенията за причинени вреди на
рибните ресурси и отнемане на разрешителното за
стопански риболов.

Уловената риба, както и уредите и средствата и
приспособленията, с които тя е уловена се
конфискуват в полза на държавата.

Присъждане на 6 точки

Пренасяне, превозване и
продажба в живо, прясно или
охладено състояние на калкан
по време на забраната за
размножителния период

1000 – 2000 лева за физическо лице;

2000 – 3000 лева за юридическо лице;
плюс обезщетение от 30 лв/бр съгласно Наредба за
размера на обезщетенията за причинени вреди на
рибните ресурси

Улов на калкан с дънни
тралиращи и драгиращи
средства

4000 – 6000 лева за физическо лице;

5000 – 10000 лева за юридическо лице;
плюс обезщетение от 30 лв/бр съгласно Наредба за
размера на обезщетенията за причинени вреди на
рибните ресурси и отнемане на разрешителното за
стопански риболов. Уловената риба, както и уредите
и средствата и приспособленията, с които тя е
уловена се конфискуват в полза на държавата.
Присъждане на 4 точки

Улов на калкан с отровни,
упойващи или взривни
материали, вещества и
средства

4000 – 6000 лева за физическо лице;

5000 – 10000 лева за юридическо лице;
плюс обезщетение от 30 лв/бр съгласно Наредба за
размера на обезщетенията за причинени вреди на
рибните ресурси и отнемане на разрешителното за
стопански риболов. Уловената риба, както и уредите
и средствата и приспособленията, с които тя е
уловена се конфискуват в полза на държавата

Мониторинг и контрол на уловите на калкан през 2014 г.

 
 

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

 

Присъждане на 4 точки

Непопълване на риболовен
дневник

800 – 1600 лева
Присъждане на 3 точки

Непредставяне на
декларацията за произход на
ИАРА в законоустановения
срок

600 – 1200 лева.

Непопълване/ непредставяне
в срок на документ за първа
продажба

500 – 700 лева.
Присъждане на 3 точки

Задържане на борда на
екземпляри с по-малък размер
от минимално допустимия

600 – 900 лева за физически лица;

1200 – 2000 лева за юридически лица
плюс обезщетение от 15 лв/бр съгласно Наредба за
размера на обезщетенията за причинени вреди на
рибните ресурси.

Уловената риба, както и уредите и средствата и
приспособленията, с които тя е уловена се
конфискуват в полза на държавата.

Присъждане на 5 точки.

Разтоварване на пристанище,
различно от определените в т.
II.3.2 на този план

Санкция по реда на Закона за административните
нарушения и наказания

Улов на калкан с
немаркирани риболовни
уреди.

500 – 1000 лева за физически лица
600 – 1200 лева за юридически лица
Присъждане на 4 точки

Улов на калкан с мрежи с
размер на окото по-малък от
законово допсутимия

1000 – 2000 лева за физическо лице
2000 – 3000 лева за юридическо лице
плюс обезщетение от 30 лв/бр съгласно Наредба за
размера на обезщетенията за причинени вреди на
рибните ресурси. Уловената риба, както и уредите и
средствата и приспособленията, с които тя е уловена
се конфискуват в полза на държавата.

Присъждане на 4 точки.

Трансбордиране на калкан

1000 – 2000 лева

Санкция по реда на Закона за административните
нарушения и наказания

Извършване на риболов на
калкан без или с неработещо
проследяващо устройство

2000 – 3000 лева.
Присъждане на 3 точки.

Мониторинг и контрол на уловите на калкан през 2014 г.

 

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДЪТ ЗА УЛОВ НА КАЛКАН, ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ НА УЛОВИТЕ ОТ ТОЗИ ВИД В ЧЕРНО МОРЕ ПРЕЗ 2014 Г.

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм