Участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на обучения на служителите от дирекция „Eвропейски фонд за рибарство” и логистично осигуряване на обученията”