Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет „Оптимизиране на наличната ИТ инфраструктура, администриране и системна поддържка на ИТ средата на Централно управление на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури”