Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет „Наемане на независими оценители, които ще извършат оценка на технологичното оборудване, както и на специализираното производствено оборудване, изготвено по индивидуално технологично задание, при кандидатстване по мерките от Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство” /ОПРСР/ 2007-2013 г.”. »

21 фев, 2013

Заповед Публична покана Пълно описание на обекта на поръчката и технически изисквания Приложение 3 Приложение 4 Приложение

Участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Закупуване на работно оборудване за отдел „Технически инспекторат” към дирекция „Европейски фонд за рибарство” (ДЕФР) на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА)” »

11 фев, 2013

Решение Обявление Документация Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3 Приложение 4 Приложения 5, 6, 7

Заповед № РД 09-94 от 07.02.2013 г. на Министъра на земеделието и храните относно забрана за извършване на риболов през 2013 година в рибностопанските обекти по чл. 3, ал. 1, т.1 и т.2 от ЗРА или в зони от тях »

7 фев, 2013

Заповед № РД 09-94 от 07.02.2013 г. на Министъра на земеделието и храните

„Откриване на производство по издаване на общ административен акт за въвеждане на забрана за извършване на риболов на щука и бяла риба в периода на тяхното размножаване“ »

31 яну, 2013

Уведомление Проект на Заповед

Заповед на Изпълнителния директор на ИАРА за определяне на индивидуални квоти за улов на калкан през 2013 г. »

28 дек, 2012

Заповед РД-1441/28.12.2012 г. на Изпълнителния директор на ИАРА

Приложение 1 към Заповед РД 1441/28.12.2012 г. на Изпълнителния директор на ИАРА

П Р О Т О К О Л от проведено на 20.12.2012г. заседание относно обсъждането на проект на Заповед на Министъра на Министерство на земеделието и храните относно целогодишната забрана за извършване на стопански риболов в зоните на Черно море и р. Дунав. »

20 дек, 2012

Протокол № z-15587/20.12.2012 г.

Участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и хотелски резервации при служебни пътувания в чужбина за нуждите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури” »

14 дек, 2012

Решение Обявление Документация

Заповед РД – 1333/06.12.2012 г. за критерии за допустимост и оценка на корабите, които ще участват в усвояването на квотата за улов на калкан през 2013 г. »

6 дек, 2012

Заповед РД – 1333/06.12.2012 г. относно критерии за допустимост и оценка на корабите:

Уведомление Заявление Декларация

Уведомление за откриване на производство по издаване на общ административен акт за въвеждане на целогодишната забрана за извършване на риболов през 2013 г.в рибностопанските обекти по чл.3, ал.1, т.т.1 и 2 от ЗРА или зони от тях. »

23 ное, 2012

Уведомление

Проект на заповед

Одобряване на критерии за допустимост и оценка на корабите, които ще участват в усвояването на квотата за улов на калкан през 2013 г. »

6 ное, 2012

Уведомление Проект на Заповед Протокол