Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет „Наемане на независими оценители, които ще извършат оценка на технологичното оборудване, както и на специализираното производствено оборудване, изготвено по индивидуално технологично задание, при кандидатстване по мерките от Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство” /ОПРСР/ 2007-2013 г.” »

8 мар, 2013

Заповед Публична покана Пълно описание на обекта на поръчката и технически изисквания Въпроси и отговори

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изграждане на система за мониторинг и обслужване на производството и търговия с риба и рибни продукти. Системата ще е ориентирана към обследване на производствените мощности и на пазара на риба и продукти от аквакултурата и дефиниране на висококачествени продукти и нови пазарни ниши“ »

2 мар, 2013

Заповед Публична покана Пълно описание на обекта на поръчката и технически изисквания Приложения Въпроси и отговори

Съобщение на основание чл.61, ал.3 от административно процесуалния кодекс »

25 фев, 2013

До г-н Саркис Папкен Саркисян

До г-н Иван Василев Иванов

До г-н Димо Николов Панайотов

До г-н Индрис Ахмед

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет „Наемане на независими оценители, които ще извършат оценка на технологичното оборудване, както и на специализираното производствено оборудване, изготвено по индивидуално технологично задание, при кандидатстване по мерките от Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство” /ОПРСР/ 2007-2013 г.”. »

21 фев, 2013

Заповед Публична покана Пълно описание на обекта на поръчката и технически изисквания Приложение 3 Приложение 4 Приложение

Участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Закупуване на работно оборудване за отдел „Технически инспекторат” към дирекция „Европейски фонд за рибарство” (ДЕФР) на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА)” »

11 фев, 2013

Решение Обявление Документация Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3 Приложение 4 Приложения 5, 6, 7

Заповед № РД 09-94 от 07.02.2013 г. на Министъра на земеделието и храните относно забрана за извършване на риболов през 2013 година в рибностопанските обекти по чл. 3, ал. 1, т.1 и т.2 от ЗРА или в зони от тях »

7 фев, 2013

Заповед № РД 09-94 от 07.02.2013 г. на Министъра на земеделието и храните

„Откриване на производство по издаване на общ административен акт за въвеждане на забрана за извършване на риболов на щука и бяла риба в периода на тяхното размножаване“ »

31 яну, 2013

Уведомление Проект на Заповед

Заповед на Изпълнителния директор на ИАРА за определяне на индивидуални квоти за улов на калкан през 2013 г. »

28 дек, 2012

Заповед РД-1441/28.12.2012 г. на Изпълнителния директор на ИАРА

Приложение 1 към Заповед РД 1441/28.12.2012 г. на Изпълнителния директор на ИАРА

П Р О Т О К О Л от проведено на 20.12.2012г. заседание относно обсъждането на проект на Заповед на Министъра на Министерство на земеделието и храните относно целогодишната забрана за извършване на стопански риболов в зоните на Черно море и р. Дунав. »

20 дек, 2012

Протокол № z-15587/20.12.2012 г.

Участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и хотелски резервации при служебни пътувания в чужбина за нуждите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури” »

14 дек, 2012

Решение Обявление Документация