Уведомление относно откриване на производството по издаване на общ административен акт за разпределяне на риболовен капацитет »

29 мар, 2013

Заповед № РД-893 от 29.03.2013 г. за одобрение на „Процедура за определяне на реда за разпределяне на свободен капацитет в Изпълнителна агенция

Откриване на производство по издаване на общ административен акт за определяне на редът, условията и водните обекти, в които се разрешава любителски риболов през тъмната част на денонощието »

27 мар, 2013

Уведомление Проект на заповед

Със Заповед № РД – 875 от 26.03.2013 г. на Изпълнителния директор на ИАРА е определено стартирането на приема на заявления за кандидатстване по мярка 2.6. „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” »

26 мар, 2013

Със Заповед № РД – 875 от 26.03.2013 г. на Изпълнителния директор на ИАРА е определено стартирането на приема на заявления

Със Заповед № – 874 от 26.03.2013 г. на Изпълнителния директор на ИАРА е определено стартирането на приема на заявления за кандидатстване по мярка 2.1. “Производствени инвестиции в аквакултурата” »

26 мар, 2013

Със Заповед № – 874 от 26.03.2013 г. на Изпълнителния директор на ИАРА е определено стартирането на приема на заявления за

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изработване и отпечатване на информационни, печатни и рекламни материали за Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013 г.” »

25 мар, 2013

Заповед Публична покана Пълно описание на обекта на поръчката и технически изисквания Приложения

Откриване на производство по издаване на общ административен акт за въвеждане на забрана за улов през периода на нейното размножаване в рибностопанските обекти по чл.3, ал.1, т. 1 и 2 от ЗРА »

19 мар, 2013

Уведомление

Проект на заповед

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет „Наемане на независими оценители, притежаващи квалификация и опит в съответната област, които ще вземат участие в оценяващите комисии и ще изготвят комплексна оценка на инвестициите, свързани със строителство, реконструкция и рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови сгради, ВЕИ и производствени съоръжения, допустими по мерките на ОПРСР” »

18 мар, 2013

Заповед Публична покана Пълно описание на обекта на поръчката и технически изисквания Приложения

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извънгаранционно обслужване на Информационно-статистическите системи на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/ за периода от 01.04.2013 г. до 31.12.2013 г. включително” »

15 мар, 2013

Заповед Публична покана Пълно описание на обекта на поръчката и технически изисквания

Участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закупуване на офис техника за нуждите на дирекция „Европейски фонд за рибарство“ към Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури“ »

11 мар, 2013

1. Решение 2. Обявление 3. Документация 3.1. Съдържание на документацията 3.2. Техническа спецификация 3.3. Указания

Съобщение на основание чл.61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс »

8 мар, 2013

До г-жа Красимира Данкова

До г-жа Ася Бондокова