Участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на обучения на служителите от дирекция „Eвропейски фонд за рибарство” и логистично осигуряване на обученията” »

29 апр, 2013

Обявление Решение Документация Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3 Приложение 4 Приложения 5, 6, 7

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет „Оптимизиране на наличната ИТ инфраструктура, администриране и системна поддържка на ИТ средата на Централно управление на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури” »

17 апр, 2013

Заповед Публична покана Пълно описание на обекта на поръчката и технически изисквания

РИБНОСТОПАНСКИ ОБЕКТИ от 500 до 1500 МЕТРА НАДМОРСКА ВИСОЧИНА, ЗА КОИТО ИМА ЗАБРАНА от 1 МАЙ до 15 ЮНИ 2013 г. (ЗА ПРОЛЕТНО–ЛЯТНО РАЗМНОЖАВАЩИ СЕ ШАРАНОВИ, СОМОВИ И ДРУГИ ТОПЛОЛЮБИВИ РИБИ) »

12 апр, 2013

РИБНОСТОПАНСКИ ОБЕКТИ от 500 до 1500 МЕТРА НАДМОРСКА ВИСОЧИНА, ЗА КОИТО ИМА ЗАБРАНА от 1 МАЙ до 15 ЮНИ 2013

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет „Наемане на независими оценители, притежаващи квалификация и опит в съответната област, които ще вземат участие в оценяващите комисии и ще изготвят комплексна оценка на инвестициите, свързани със строителство, реконструкция и рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови сгради, ВЕИ и производствени съоръжения, допустими по мерките на ОПРСР” »

3 апр, 2013

Заповед Публична покана Пълно описание на обекта на поръчката и технически изисквания Приложения

Уведомление относно откриване на производството по издаване на общ административен акт за разпределяне на риболовен капацитет »

29 мар, 2013

Заповед № РД-893 от 29.03.2013 г. за одобрение на „Процедура за определяне на реда за разпределяне на свободен капацитет в Изпълнителна агенция

Откриване на производство по издаване на общ административен акт за определяне на редът, условията и водните обекти, в които се разрешава любителски риболов през тъмната част на денонощието »

27 мар, 2013

Уведомление Проект на заповед

Със Заповед № РД – 875 от 26.03.2013 г. на Изпълнителния директор на ИАРА е определено стартирането на приема на заявления за кандидатстване по мярка 2.6. „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” »

26 мар, 2013

Със Заповед № РД – 875 от 26.03.2013 г. на Изпълнителния директор на ИАРА е определено стартирането на приема на заявления

Със Заповед № – 874 от 26.03.2013 г. на Изпълнителния директор на ИАРА е определено стартирането на приема на заявления за кандидатстване по мярка 2.1. “Производствени инвестиции в аквакултурата” »

26 мар, 2013

Със Заповед № – 874 от 26.03.2013 г. на Изпълнителния директор на ИАРА е определено стартирането на приема на заявления за

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изработване и отпечатване на информационни, печатни и рекламни материали за Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013 г.” »

25 мар, 2013

Заповед Публична покана Пълно описание на обекта на поръчката и технически изисквания Приложения

Откриване на производство по издаване на общ административен акт за въвеждане на забрана за улов през периода на нейното размножаване в рибностопанските обекти по чл.3, ал.1, т. 1 и 2 от ЗРА »

19 мар, 2013

Уведомление

Проект на заповед

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм