СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 61, АЛ. 3 ОТ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС »

19 ное, 2014

ДО Г-ЖА ЕМИЛИЯ ГИНОВА – УПРАВИТЕЛ НА „АМОНЕТ“ ООД

Уведомление във връзка с Решение № РД-1081/21.10.2014 г., определение №1435/11.11.2014 г. и участие в обществена поръчка с предмет „ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТ – ОПИСАНИЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ ПО ПРОГРАМАТА ЗА „МОРСКО ДЕЛО И РИБАСТВО“ ЗА ПРОГРАМНИЯ ПЕРИОД 2014 – 2020“ »

17 ное, 2014

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ/ГОСПОДА,

Във връзка с Решение № РД-1081/21.10.2014 г., определение №1435/11.11.2014 г. и участие в обществена поръчка с предмет

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Обслужване на общата кореспонденция в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/ и териториалните й звена, чрез осъществяване на универсални и неуниверсални пощенски услуги по смисъла на Закона за пощенските услуги” »

14 ное, 2014

Заповед

Публична покана

Пълно описание на обекта на поръчката и технически изисквания

Уведомление относно Заповед № РД-109 от 04.02.2014 г. на Изпълнителния директор на ИАРА, с която са определни индивидуалните квоти за улов на калкан за 2014 г. »

13 ное, 2014

Уведомление 

Уведомление за откриване на производството по издаване на общ административен акт за въвеждане на целогодишна забрана за извършване на риболов през 2015 г. в рибностопанските обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и т.2 от ЗРА или зони от тях »

12 ное, 2014

Уведомление

Проект на Заповед

П О К А Н А към юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност за определяне на общ представител и негови заместници в състава на Комитета за наблюдение на Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. »

4 ное, 2014

Покана

П О К А Н А към юридически лица с нестопанска цел, чиито представители да участват като наблюдатели с право на съвещателен глас в Комитета за наблюдение на Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 »

4 ное, 2014

Покана

Декларация

Механизъм 

Заявление

 

Съобщение на основание чл. 61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс »

4 ное, 2014

ДО Г-Н АДЕМ ШУКРИ АДЕМ

Съобщение на основание чл. 61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс »

28 окт, 2014

ДО Г-Н СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЖАНСКИ

Съобщение на основание чл. 61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс »

24 окт, 2014

ДО Г-ЖА ИВАНА ГЕОРГИЕВА ВЕЛЕВА