Откриване на производство по издаване на общ административен акт за определяне на редът, условията и водните обекти, в които се разрешава любителски риболов през тъмната част на денонощието »

27 мар, 2013

Уведомление Проект на заповед

Със Заповед № РД – 875 от 26.03.2013 г. на Изпълнителния директор на ИАРА е определено стартирането на приема на заявления за кандидатстване по мярка 2.6. „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” »

26 мар, 2013

Със Заповед № РД – 875 от 26.03.2013 г. на Изпълнителния директор на ИАРА е определено стартирането на приема на заявления

Със Заповед № – 874 от 26.03.2013 г. на Изпълнителния директор на ИАРА е определено стартирането на приема на заявления за кандидатстване по мярка 2.1. “Производствени инвестиции в аквакултурата” »

26 мар, 2013

Със Заповед № – 874 от 26.03.2013 г. на Изпълнителния директор на ИАРА е определено стартирането на приема на заявления за

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изработване и отпечатване на информационни, печатни и рекламни материали за Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013 г.” »

25 мар, 2013

Заповед Публична покана Пълно описание на обекта на поръчката и технически изисквания Приложения

Откриване на производство по издаване на общ административен акт за въвеждане на забрана за улов през периода на нейното размножаване в рибностопанските обекти по чл.3, ал.1, т. 1 и 2 от ЗРА »

19 мар, 2013

Уведомление

Проект на заповед

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет „Наемане на независими оценители, притежаващи квалификация и опит в съответната област, които ще вземат участие в оценяващите комисии и ще изготвят комплексна оценка на инвестициите, свързани със строителство, реконструкция и рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови сгради, ВЕИ и производствени съоръжения, допустими по мерките на ОПРСР” »

18 мар, 2013

Заповед Публична покана Пълно описание на обекта на поръчката и технически изисквания Приложения

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извънгаранционно обслужване на Информационно-статистическите системи на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/ за периода от 01.04.2013 г. до 31.12.2013 г. включително” »

15 мар, 2013

Заповед Публична покана Пълно описание на обекта на поръчката и технически изисквания

Участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закупуване на офис техника за нуждите на дирекция „Европейски фонд за рибарство“ към Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури“ »

11 мар, 2013

1. Решение 2. Обявление 3. Документация 3.1. Съдържание на документацията 3.2. Техническа спецификация 3.3. Указания

Съобщение на основание чл.61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс »

8 мар, 2013

До г-жа Красимира Данкова

До г-жа Ася Бондокова

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет „Наемане на независими оценители, които ще извършат оценка на технологичното оборудване, както и на специализираното производствено оборудване, изготвено по индивидуално технологично задание, при кандидатстване по мерките от Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство” /ОПРСР/ 2007-2013 г.” »

8 мар, 2013

Заповед Публична покана Пълно описание на обекта на поръчката и технически изисквания Въпроси и отговори

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм