Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) стартира прием на заявления за участие в усвояване на квотата от калкан за 2014 г. »

17 дек, 2013

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) стартира прием на заявления за участие в усвояване на квотата от

Заповед №РД-1718/ 17.12.2013 на Изпълнителния директор на ИАРА за определените критерии за допустимост и оценка на корабите, които ще участват в усвояването на националната квота за улов на калкан през 2014 г. »

17 дек, 2013

Заповед  № РД-1718/ 17.12.2013 на Изпълнителния директор на ИАРА за определените критерии за допустимост и оценка

Съобщение на основание чл. 61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс »

29 ное, 2013

До Лъчезар Емилов Илиев

До „ЕЗЕРОТО – ЖЕЛЯЗКОВИ“ ООД

ДО ЕТ „ВЕНЦИСЛАВ АЛЕКСИЕВ – 04″

ДО „САМЕКС КОМПЕРС“ ЕООД

Участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКИ: ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ“ НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ, ЗАСТРАХОВКА „ЗЛОПОЛУКА НА МЕСТАТА В МПС“ ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ НА 80 /ОСЕМДЕСЕТ/ МПС С 425 БР. МЕСТА И 27 /ДВАДЕСЕТ И СЕДЕМ/ РЕМАРКЕТА СОБСТВЕНОСТ, ЗАСТРАХОВКА „КАСКО“ ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ НА 80 /ОСЕМДЕСЕТ/ МПС С 425 БР. МЕСТА И 27 /ДВАДЕСЕТ И СЕДЕМ/ РЕМАРКЕТА СОБСТВЕНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ /ИАРА/, ЗАСТРАХОВКА „КАСКО НА ПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА“ ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ НА 35 /ТРИДЕСЕТ И ПЕТ/ ПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА С 134 /СТО ТРИДЕСЕТ И ЧЕТИРИ/ МЕСТА“, ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ“ ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ НА НА 35 /ТРИДЕСЕТ И ПЕТ/ ПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА С 134 /СТО ТРИДЕСЕТ И ЧЕТИРИ/ МЕСТА, СВЪРЗАНА С ПРИТЕЖАВАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ И ЗАСТРАХОВКА „ЗЛОПОЛУКА НА МЕСТАТА В ПЛАВАТЕЛНИТЕ СЪДОВЕ“ ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ НА 35 /ТРИДЕСЕТ И ПЕТ/ ПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА С 134 /СТО ТРИДЕСЕТ И ЧЕТИРИ/ МЕСТА, СОБСТВЕНОСТ НА ИАРА, ЗАСТРАХОВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ, МОНТИРАНО В ПЛАВАТЕЛНИТЕ СЪДОВЕ, ЗАСТРАХОВКА НА 15 /ПЕТНАДЕСЕТ/ НЕДВИЖИМИ ИМОТА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИАРА. ГРУПОВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА ЗА РИСК „ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА” НА 186 СЛУЖИТЕЛЯ ПО РИБАРСТВО И КОНТРОЛ В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ. ГРУПОВА ЗАСТРАХОВКА “ЖИВОТ” НА 292 СЛУЖИТЕЛЯ ОТ ИАРА И ТЕРИТОРИАЛНИТЕ Й ЗВЕНА“ »

19 ное, 2013

Обявление Решение Документация Списък 1 Списък 2 Списък 3 Отговори и въпроси

Съобщение на основание чл. 61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс »

18 ное, 2013

До г-н Лъчезар Богоев

До г-н Любен Котев

Проект на критериите за допустимост на риболовните кораби, желаещи да извършват улов на калкан за 2014 година »

15 ное, 2013

Уведомление за одобряване на критерии за допустимост и оценка на риболовните кораби, които ще участват в усвояването на квотата за

Проект на заповед на министърът на земеделието и храните за въвеждане на целогодишна забрана за извършване на риболов през 2014 г. в рибностопанските обекти по чл. 3, ал. 1, т.т. 1 и 2 от ЗРА или зони от тях »

15 ное, 2013

Уведомление за откриване на производство по издаване на общ административен акт за въвеждане на целогодишна забрана за риболов в определени

Прекратяване приема на проектни предложения по мярка 1.1 »

13 ное, 2013

Със заповед № РД-1582/13.11.2013 г. на изпълнителния директор на ИАРА се прекратява приемът на заявления за кандидатстване по

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Създаване, изграждане и внедряване към модул „Даляни“ в ИСС на ИАРА“ »

11 ное, 2013

Заповед Публична покана Пълно описание на обекта на поръчката и технически изисквания

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Полиграфическа изработка и доставка на бланки, дневници, актове и констативни протоколи за нуждите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури” »

8 ное, 2013

Заповед Публична покана Пълно описание на обекта на поръчката и технически изисквания Проект на договор

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм