ЗАПОВЕД във вразка с одобряването на Национален план за контрол на уловите и разтоварванията на калкан за 2011 г. »

31 яну, 2011

Zpoved za odobriavane plan kalkan

УВЕДОМЛЕНИЕ за усвояване на квотата от калкан за 2011 г. »

23 дек, 2010

ЗАЯВЛЕНИЕ за усвояване на квотата от калкан за 2011 г. »

22 дек, 2010

ЗАПОВЕД във връзка с изпълнение усвояването на квотата от калкан за 2011 г. »

22 дек, 2010

Заповед РД-1043 / 01.12.2010 Забрана за разтоварване на калкан, уловен като прилов. »

3 дек, 2010

Заповед РД-1043 / 01.12.2010

ОТ 19 ОКТОМВРИ 2010 г. СА В СИЛА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА НАРЕДБА № 54 ОТ 28 АПРИЛ 2006 г. ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТРИТЕ ПО ЧЛ. 16 ОТ ЗАКОНА ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ (ДВ. БР.82), КОЯТО РЕГЛАМЕНТИРА УСЛОВИЯТА И РЕДЪТ ЗА ВПИСВАНЕ И ОТПИСВАНЕ НА КОРАБИ В РЕГИСТЪРА НА РИБОЛОВНИТЕ КОРАБИ. »

19 окт, 2010

 І.  От 19 Октомври 2010г. са в сила изменения и допълнения на НАРЕДБА № 54 ОТ 28 АПРИЛ 2006 Г. ЗА ВОДЕНЕ НА

Изменения на заповед РД 09-47 за Целогодишна забрана за риболов в определени водоеми »

6 юли, 2010

Заповед РД 09-513 / 18.06.2010 г.

Заповед РД09-518 / 23.06.2010 »

23 юни, 2010

Заповед РД09-518 / 23.06.2010

Обявление за обществена поръчка (400477) »

28 май, 2010

ДОКУМЕНТАЦИЯ

за

участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет :

Уведомление за откриване на производство по издаване на общ административен акт за изменение и допълнение на Заповед № РД 09-47/25.01.2010 г. »

31 мар, 2010

На основание чл. 66 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс, ви уведомявам за започване на производство по издаване на общ административен акт

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм