ЗАПОВЕД във вразка с одобряването на Национален план за контрол на уловите и разтоварванията на калкан за 2011 г. »

31 яну, 2011

Zpoved za odobriavane plan kalkan

УВЕДОМЛЕНИЕ за усвояване на квотата от калкан за 2011 г. »

23 дек, 2010

ЗАЯВЛЕНИЕ за усвояване на квотата от калкан за 2011 г. »

22 дек, 2010

ЗАПОВЕД във връзка с изпълнение усвояването на квотата от калкан за 2011 г. »

22 дек, 2010

Заповед РД-1043 / 01.12.2010 Забрана за разтоварване на калкан, уловен като прилов. »

3 дек, 2010

Заповед РД-1043 / 01.12.2010

ОТ 19 ОКТОМВРИ 2010 г. СА В СИЛА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА НАРЕДБА № 54 ОТ 28 АПРИЛ 2006 г. ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТРИТЕ ПО ЧЛ. 16 ОТ ЗАКОНА ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ (ДВ. БР.82), КОЯТО РЕГЛАМЕНТИРА УСЛОВИЯТА И РЕДЪТ ЗА ВПИСВАНЕ И ОТПИСВАНЕ НА КОРАБИ В РЕГИСТЪРА НА РИБОЛОВНИТЕ КОРАБИ. »

19 окт, 2010

 І.  От 19 Октомври 2010г. са в сила изменения и допълнения на НАРЕДБА № 54 ОТ 28 АПРИЛ 2006 Г. ЗА ВОДЕНЕ НА

Изменения на заповед РД 09-47 за Целогодишна забрана за риболов в определени водоеми »

6 юли, 2010

Заповед РД 09-513 / 18.06.2010 г.

Заповед РД09-518 / 23.06.2010 »

23 юни, 2010

Заповед РД09-518 / 23.06.2010

Обявление за обществена поръчка (400477) »

28 май, 2010

ДОКУМЕНТАЦИЯ

за

участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет :

Уведомление за откриване на производство по издаване на общ административен акт за изменение и допълнение на Заповед № РД 09-47/25.01.2010 г. »

31 мар, 2010

На основание чл. 66 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс, ви уведомявам за започване на производство по издаване на общ административен акт