ОТ 19 ОКТОМВРИ 2010 г. СА В СИЛА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА НАРЕДБА № 54 ОТ 28 АПРИЛ 2006 г. ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТРИТЕ ПО ЧЛ. 16 ОТ ЗАКОНА ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ (ДВ. БР.82), КОЯТО РЕГЛАМЕНТИРА УСЛОВИЯТА И РЕДЪТ ЗА ВПИСВАНЕ И ОТПИСВАНЕ НА КОРАБИ В РЕГИСТЪРА НА РИБОЛОВНИТЕ КОРАБИ. »

19 окт, 2010

 І.  От 19 Октомври 2010г. са в сила изменения и допълнения на НАРЕДБА № 54 ОТ 28 АПРИЛ 2006 Г. ЗА ВОДЕНЕ НА

Изменения на заповед РД 09-47 за Целогодишна забрана за риболов в определени водоеми »

6 юли, 2010

Заповед РД 09-513 / 18.06.2010 г.

Заповед РД09-518 / 23.06.2010 »

23 юни, 2010

Заповед РД09-518 / 23.06.2010

Обявление за обществена поръчка (400477) »

28 май, 2010

ДОКУМЕНТАЦИЯ

за

участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет :

Уведомление за откриване на производство по издаване на общ административен акт за изменение и допълнение на Заповед № РД 09-47/25.01.2010 г. »

31 мар, 2010

На основание чл. 66 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс, ви уведомявам за започване на производство по издаване на общ административен акт

ИАРА одобри рибарско пристанище Поморие за място за разтоварване на калкан през 2010г. »

31 мар, 2010

Важно съобщение за участниците в усвояването на квотата за калкан през 2010! »

26 мар, 2010

Всички собственици на риболовни съдове получили индивидуална квота за улов на калкан да подадат заявление за издаване на специално разрешително. Със

ВАЖНО УВЕДОМЛЕНИЕ! »

19 мар, 2010

ВАЖНО УВЕДОМЛЕНИЕ!

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/ към министъра на земеделието и храните съобщава на всички заинтересовани лица, че назначената със

ВАЖНО! »

5 мар, 2010

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 24 ОТ 25 ФЕВРУАРИ 2010Г.

за изменение на Тарифата за таксите, събирани по Закона за рибарството и аквакултурите, приета с Постановление