Уведомление относно отваряне на оферти, постъпили във връзка с открит конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов за далян „Свети Иван“ »

15 юни, 2018

 

Уведомление

Уведомление относно отваряне на оферти, постъпили във връзка с открит конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов за далян „Копър“ »

15 юни, 2018

 

Уведомление

Уведомление относно отваряне на оферти, постъпили във връзка с открит конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов за далян „Дълбока“ »

15 юни, 2018

  Уведомление

Уведомление относно отваряне на оферти, постъпили във връзка с открит конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов за далян „Агалина Голяма“ »

15 юни, 2018

 

Уведомление

Уведомление относно откриване на производство по издаване на общ административен акт за разпределяне на риболовен капацитет »

15 юни, 2018

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 66 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомявам за стартиране на производство по издаване на

Стартира втори прием по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-5.005 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” по Програма за морско дело и рибарство (2014-2020) »

6 юни, 2018

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 (ПМДР) кани желаещите да представят

Процедура по реда на чл.82 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури”, Обособена позиция № 1 – „Доставка на канцеларски материали“ »

5 юни, 2018

Покана Приложения Протокол – дата: 25.06.2018 г. Съобщение по чл. 57, ал. 3 ППЗОП – дата

Заповед за определяне на пожароопасен сезон »

4 юни, 2018

Заповед № РД-255/25.05.2018г.

Стартира повторно обществено обсъждане на изменените документи по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.002 „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие” по Програма за морско дело и рибарство (2014-2020) »

1 юни, 2018

Във връзка с получените коментари по време на общественото обсъждане и предвид пълното и коректното им отразяване в 

Съобщение на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс »

22 май, 2018

Съобщение на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм