На вниманието на любителите риболовци относно статута на язовир „Сивата вода“, общ. Хасково »

2 юни, 2017

Яз. „Сивата вода“, общ. Хасково, обл. Хасково е отдаден под наем с Договор № Д-53-818-2 от 2016г. Извършването на любителски риболов в отдадени

Изменение на Наредба № 3 от 2013 г. за прилагане на точкова система за извършени тежки нарушения по смисъла на Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета от 29.09.2008 година »

2 юни, 2017

  УВЕДОМЛЕНИЕ

Провеждане на среща с представители на ИАРА относно изменение на Наредба № 3 от 2013 г. за прилагане на точкова система за извършени тежки нарушения по смисъла на Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета от 29.09.2008 г. »

19 май, 2017

  УВЕДОМЛЕНИЕ

Свободен риболов на бяла риба »

18 май, 2017

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  

С цел създаване на оптимални условия за естественото възпроизводство на пролетно размножаващите се риби и в съответствие

Установяване на сроковете на забрана за улов на риба и други водни организми през размножителния период на видовете във водите на Черно море, р. Дунав и вътрешните водни обекти »

13 апр, 2017

 

Забранява се уловът на риба в рибностопанските обекти

От 18 април до 2 юни през тази година ще е в сила забраната

Уведомление за откриване на производство по общ административен акт за изменение на крайния срок на забраната за улов на бяла риба /Sander lucioperca/ установена в Приложение № 1 на ЗРА »

13 апр, 2017

  УВЕДОМЛЕНИЕ   Проект на заповед

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури планира осъществяването на изследвания във връзка с изпълнението на Работния план за събиране, управление и използване на данни в сектор „Рибарство“ 2017-2019 »

12 апр, 2017

 

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

 

Уведомление

Съобщение на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс »

5 апр, 2017

Съобщение на основание чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс до г-н Йордан Георгиев Йорданов

Конференция за устойчиво развитие на рибарството в Черно Море »

3 апр, 2017

До всички заинтересовани в бранша

На 7 юни 2017г. в Брюксел, Белгия ще се проведе конференция за устойчивото развитие на рибарството в Черноморския

Заповед № РД09-262/22.03.2017 г. на министъра на земеделието и храните за изменение и допълнение на Заповед № РД09-98/26.02.2016 г. на министъра на земеделието и храните »

22 мар, 2017

Заповед № РД09-262/22.03.2017 г. на министъра на земеделието и храните за изменение и допълнение на Заповед № РД09-98/26.02.2016 г. на министъра