Уведомление за извадковия план »

1 дек, 2017

 

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА) относно реда за

Уведомление за откриване на производство по издаване на общ административен акт за условията и реда за разпределяне на квоти и улов на калкан за 2018 г. »

1 дек, 2017

  УВЕДОМЛЕНИЕ

Отмяна на заповеди »

27 ное, 2017

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Със Заповед № РД – 795/24.11.2017 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, са

Обява за конкурс за длъжност МЛАДШИ ЕКСПЕРТ – 1 щатна бройка в дирекция „Управление на рибарството и опазване на рибните ресурси“ в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с място на работа гр. Бургас. »

7 ное, 2017

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1 (тел.: 056/876073), на основание чл. 14, ал. 1 от

Обява за конкурс за длъжност МЛАДШИ ЕКСПЕРТ – 1 щатна бройка в дирекция „Управление на рибарството и опазване на рибните ресурси“ в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с място на работа гр. Бургас. »

7 ное, 2017

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1 (тел.: 056/876073), на основание чл. 14, ал. 1 от

Документация за участие в процедура по реда на чл.82 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“ »

1 ное, 2017

  Договор Д-100 Договор Д-101 Покана позиция 1 – 1.11.2017г. Покана позиция 2 – 1.11.2017г.

Съобщение на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс »

1 ное, 2017

Съобщение на основание чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс до г-н Стефан Борисов Йосифов.

Обява по чл. 20,ал. 3 от ЗОП с предмет: „Трафично и техническо обслужване на системата за сателитно наблюдение на риболовните кораби за нуждите на ИАРА” »

25 окт, 2017

  Обява – 25.10.2017 Описание на поръчката и технически изисквания – 25.10.2017 Методика – 25.10.2017

Процедура по възлгане чрез публично състезание на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилите и колесари за лодки, ползвани от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, разделена в 4 обособени позиции“ »

13 окт, 2017

  Обобщен протокол протоколи №2 и №3 Заповед № РД-855/02.01.2018г. Решение Обявление

Обява по чл. 20,ал. 3 от ЗОП с предмет: „Полиграфическа изработка и доставка на бланки, дневници, актове и констативни протоколи за нуждите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури” »

10 окт, 2017

Обява Указания за участниците Приложения Приложение №11 Информация за удължаване първоначалния срок за