Обществено обсъждане на документи по процедура за подбор на проекти по мярка 2.3 „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“ – 22.03.2018 г. »

23 мар, 2018

На основание чл.26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ, УО на ПМДР публикува за обществено обсъждане документи по процедура за подбор на проекти по мярка

Обществено обсъждане на предстоящия прием по мярка 1.7 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов“ – 22.03.2018 г. »

23 мар, 2018

На основание чл.26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ, УО на ПМДР публикува за обществено обсъждане документи по процедура за подбор на проекти по мярка

Уведомление относно забрана за улов на бяла риба /Sander lucioperca/ през периода на размножаване съгласно Приложение № 1 на Закона за рибарството и аквакултурите. »

15 мар, 2018

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С цел създаване на оптимални условия за естественото възпроизводство на пролетно размножаващите се риби и в съответствие със

Документация за провеждане на обществена поръчка по чл. 20 ал. 3 от ЗОП с предмет: „Осъществяване на абонаментна хардуерна и софтуерна поддръжка на компютърна и офис техника, собственост на Изпълнителната агенция за рибарство и аквакултури“ »

12 мар, 2018

Обява за обществена поръчка

Представяне на участник – Приложение № 1

Техническа спецификация-Приложение № 2

Техническо предложение-Приложение № 3

Уведомление за започване на производство по издаване на общ административен акт за изменение на крайния срок на забраната за улов на бяла риба /Sander lucioperca/, установен в Приложение № 1 от ЗРА »

9 мар, 2018

Уведомление

Проект на заповед

Съобщение на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс »

9 мар, 2018

Съобщение на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс до г-н Ивайло Генков илиев

Съобщение на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс »

9 мар, 2018

Съобщение на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс до г-жа Йорданка Любенова Стефанова

Обсъждане на условията и критериите за разпределение на квотата за калкан за 2019 г. »

8 мар, 2018

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с изготвянето на дългосрочни и прозрачни правила за разпределение на квотата за улов на калкан, които да

За откриване на производство по издаване на общ административен акт за въвеждане на забрана за риболов по време на размножителния период. »

1 мар, 2018

Уведомление и проект на заповед

Съобщение на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс »

27 фев, 2018

Съобщение на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс до г-н Атанас Кантарски