Уведомление за стартиране на производство по издаване на заповед на министъра на земеделието, храните и горите за въвеждане на забрана за улов на бели пясъчни миди от видовете Donax trunculus и Chamelea gallina. »

26 мар, 2020

Въвеждане на забрана за улов на бели пясъчни миди от видовете Donax trunculus и Chamelea gallina, считано от 01.05.2020 г. до 31.07.2020 г.

Уведомление относно информационно съобщение към регистрираните купувачи и регистрираните тръжни центрове, които са отговорни за първата продажба на продукти от риболов в България »

25 мар, 2020

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, За да се гарантира, че всеки улов е надлежно контролиран, съгласно Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20

Уведомление относно задължение за разтоварване на сушата »

25 мар, 2020

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Изхвърлянето на улов е практиката на връщане на нежелана уловена риба в морето, жива или

Уведомление относно откриване на производство по издаване на общ административен акт – заповед за изменение на Заповед № РД-19/10.01.2020 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/ »

23 мар, 2020

Уведомление Проект на Заповед

Уведомление относно стартиране на производство по издаване на заповед на министъра на земеделието, храните и горите за удължаване на крайната дата на забраната за извършване на стопански риболов в река Дунав на бяла риба, щука, распер и карагьоз »

20 мар, 2020

Удължаване на крайната дата на забраната за извършване на стопански риболов в река Дунав на бяла риба, щука, распер и карагьоз, на основание

Спазване на указанията на Националния оперативен щаб за COVID-19 при извършване на любителски риболов в страната »

20 мар, 2020

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

През последните дни, при осъществяване на контрол върху извършването на риболов в страната, инспектори от Изпълнителна агенция по рибарство

Съобщение на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс(АПК) до Лъчезар Илиев – ЕТ „Лъчезар Илиев 2003“ »

13 мар, 2020

Уведомление

УВЕДОМЛЕНИЕ относно забрана за улов на бяла риба /Sander lucioperca/ през периода на размножаване съгласно Приложение № 1 на Закона за рибарството и аквакултурите. »

13 мар, 2020

Уведомление

Уведомление относно въвеждане на забрана за извършване на риболов в рибностопански обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за рибарството и аквакултурите в периода на размножаване на рибите през 2020 г. – Уведомление за стартиране на производство по издаване на общ административен акт на министъра на земеделието, храните и горите »

10 мар, 2020

С цел опазване на биологичното разнообразие и осигуряване на оптимални условия за размножаване и развитие на популациите от риба и други водни организми

Уведомление относно конкурс „за длъжността НАЧАЛНИК СЕКТОР „Рибарство и контрол – Велико Търново“ в отдел „Рибарство и контрол – Централен Дунав“, гр. Русе към Главна дирекция „Рибарство и контрол“ „ »

9 мар, 2020

УВЕДОМЛЕНИЕ

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм