Документация за участие в процедура по реда на чл.82 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“ »

1 сеп, 2017

  Покана по позиция 1 Покана по позиция 2 Списък Таблица образец 1.1 Списък Таблица

Планирана профилактика на информационните системи на ИАРА »

31 авг, 2017

 

Уважаеми дами и господа,   Уведомяваме ви, че поради планирана профилактика на информационните системи през периода 02.09.2017г. – 03.09.2017г., издаване на билети

ИАРА стартира подготовка на проект по мярка 3.1 „Контрол и изпълнение“ на Програмата за морско дело и рибарство (2014-2020) »

25 авг, 2017

Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури започна изготвянето на проект за повишаване на институционалния капацитет по опазването и устойчивата екс¬плоатация на

УВЕДОМЛЕНИЕ За стартиране на производство по издаване на общ административен акт за допълнение на Заповед № РД09-98/26.02.2016 г. на министъра на земеделието, храните и горите за въвеждане на забрана за извършване на риболов в рибностопански обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА) или в зони от тях, изменена и допълнена със Заповед № РД 09-262/22.03.2017 г. »

16 авг, 2017

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 66 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомявам за стартирането на производство по издаване

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по Програма за морско дело и рибарство по процедура чрез директно предоставяне BG14MFOP001-3.002 „Събиране на данни по Национална програма за събиране и управление на данни от сектор „Рибарство” 2014 – 2016 г.” »

16 авг, 2017

 

След извършена оценка за административно съответствие и допустимост, и техническа и финансова оценка, оценителната комисия към Управляващия орган /УО/ на Програмата за

Документация за участие в процедура по реда на чл.82 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане, смазочни материали за автомобили и автокозметика“ »

1 авг, 2017

Покана 1 Покана 2 Договор позиция 1 Договор позиция 2 Техническа спецификация-Горива

Провеждане на работна среща за обсъждане на възможностите от проникване и разпространяване на болестта вирусна инфекция с Koi herpes (KHV) по шарана на територията на Република България »

13 юли, 2017

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка със засиленият обществен интерес по отношение на опасностите от проникване и разпространяване на болестта вирусна инфекция

„Провеждане на научни изследвания за определяне на състоянието на рибните запаси в значими водни обекти за любителски риболов“ »

12 юли, 2017

  Решение Обявление Документация Образец(ЕЕДОП) Решение за прекратяване на процедура Обявление

Процедура по възлагане чрез публично състезание на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по застраховане на активите и служителите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури“ »

26 юни, 2017

  Протокол 1 Решение Обявление Документация Образец Приложение 1 списък на

Стартиране на производство по издаване на Заповед на министъра на земеделието, храните и горите за въвеждане на забрана за улов на бяла мида за период от 60 календарни дни, публикувано на 23.06.2017 г. »

23 юни, 2017

Уведомление

Доклад

Проект на заповед на министъра на земеделието, храните и горите за въвеждане на забрана за