Заповед за определяне на пожароопасен сезон »

4 юни, 2018

Заповед № РД-255/25.05.2018г.

Стартира повторно обществено обсъждане на изменените документи по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.002 „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие” по Програма за морско дело и рибарство (2014-2020) »

1 юни, 2018

Във връзка с получените коментари по време на общественото обсъждане и предвид пълното и коректното им отразяване в 

Съобщение на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс »

22 май, 2018

Съобщение на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс

Стартира втори прием на проекти по мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“, сектор „Малки проекти“ по програмата за Морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. »

21 май, 2018

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза

Стартира прием на проекти по мярка 1.1 „Диверсификация и нови форми на доход“ по програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. »

21 май, 2018

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза

Обществено обсъждане на документи по процедура за подбор на проекти по мярка 1.8. „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“ по Програма за морско дело и рибарство (2014-2020). »

16 май, 2018

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ, Управляващият орган на ПМДР публикува за обществено обсъждане документи по процедура за подбор на проекти

Забрана за изменение на крайния срок на забраната за улов на бяла риба /Sander lucioperca/, установен в Приложние № 1 на Закона за рибарство и аквакултури »

14 май, 2018

УВЕДОМЛЕНИЕ

Относно: Забрана за изменение на крайния срок на забраната за улов на бяла риба /Sander lucioperca/, установен в Приложние №

Обществено обсъждане на документи по процедура за подбор на проекти по мярка 2.2. „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ – сектор „Малки проекти“ по Програма за морско дело и рибарство (2014-2020) »

11 май, 2018

На основание чл.26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ, УО на ПМДР публикува за обществено обсъждане документи по процедура за подбор на проекти по мярка

Обществено обсъждане на документи по процедура за подбор на проекти по мярка 1.1. „Диверсификация и нови форми на доход“ по Програма за морско дело и рибарство (2014-2020) »

11 май, 2018

На основание чл.26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ, УО на ПМДР публикува за обществено обсъждане документи по процедура за подбор на проекти по мярка

Обществено обсъждане на документи по процедура за подбор на проекти по мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“ по Програма за морско дело и рибарство (2014-2020) »

11 май, 2018

На основание чл.26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ, УО на ПМДР публикува за обществено обсъждане документи по процедура за подбор на проекти по мярка

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм