Обява за конкурс за длъжност МЛАДШИ ЕКСПЕРТ – 1 щатна бройка в дирекция „Управление на рибарството и опазване на рибните ресурси“ в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с място на работа гр. Бургас. »

7 ное, 2017

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1 (тел.: 056/876073), на основание чл. 14, ал. 1 от

Обява за конкурс за длъжност МЛАДШИ ЕКСПЕРТ – 1 щатна бройка в дирекция „Управление на рибарството и опазване на рибните ресурси“ в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с място на работа гр. Бургас. »

7 ное, 2017

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1 (тел.: 056/876073), на основание чл. 14, ал. 1 от

Документация за участие в процедура по реда на чл.82 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“ »

1 ное, 2017

  Покана позиция 1 – 1.11.2017г. Покана позиция 2 – 1.11.2017г. Образци – 1.11.2017г. Протокол

Съобщение на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс »

1 ное, 2017

Съобщение на основание чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс до г-н Стефан Борисов Йосифов.

Обява по чл. 20,ал. 3 от ЗОП с предмет: „Трафично и техническо обслужване на системата за сателитно наблюдение на риболовните кораби за нуждите на ИАРА” »

25 окт, 2017

  Обява – 25.10.2017 Описание на поръчката и технически изисквания – 25.10.2017 Методика – 25.10.2017

Процедура по възлгане чрез публично състезание на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилите и колесари за лодки, ползвани от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, разделена в 4 обособени позиции“ »

13 окт, 2017

  Решение Обявление Документация и образци Списък – Приложение №1 Образец №2

Обява по чл. 20,ал. 3 от ЗОП с предмет: „Полиграфическа изработка и доставка на бланки, дневници, актове и констативни протоколи за нуждите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури” »

10 окт, 2017

Обява Указания за участниците Приложения Приложение №11 Информация за удължаване първоначалния срок за

Уведомление относно етикетирането на продукти от риболов и аквакултури »

26 сеп, 2017

Във връзка с осигуряване на съответствие с правилата за етикетиране на продукти от риболов и аквакултури, и минимална информация за потребителите, предвидени в

Уведомление относно откриване на производство по издаване на общ административен акт за разпределяне на риболовен капацитет »

21 сеп, 2017

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 66 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомявам за стартиране на производство по издаване

Обява за конкурс за длъжността главен секретар на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, гр. Бургас »

20 сеп, 2017

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1 /тел.: 056/876073/, на основание чл. 10а, ал.1