Процедура по възлгане чрез публично състезание на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилите и колесари за лодки, ползвани от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, разделена в 4 обособени позиции“ »

13 окт, 2017

  Решение Обявление Документация и образци Списък – Приложение №1 Образец №2

Обява по чл. 20,ал. 3 от ЗОП с предмет: „Полиграфическа изработка и доставка на бланки, дневници, актове и констативни протоколи за нуждите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури” »

10 окт, 2017

  Обява Указания за участниците Приложения Приложение №11 Информация за удължаване първоначалния срок

Уведомление относно етикетирането на продукти от риболов и аквакултури »

26 сеп, 2017

Във връзка с осигуряване на съответствие с правилата за етикетиране на продукти от риболов и аквакултури, и минимална информация за потребителите, предвидени в

Уведомление относно откриване на производство по издаване на общ административен акт за разпределяне на риболовен капацитет »

21 сеп, 2017

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 66 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомявам за стартиране на производство по издаване

Обява за конкурс за длъжността главен секретар на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, гр. Бургас »

20 сеп, 2017

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1 /тел.: 056/876073/, на основание чл. 10а, ал.1

Документация за участие в процедура по реда на чл.82 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“ »

1 сеп, 2017

  Покана по позиция 1 Покана по позиция 2 Списък Таблица образец 1.1 Списък Таблица

Планирана профилактика на информационните системи на ИАРА »

31 авг, 2017

 

Уважаеми дами и господа,   Уведомяваме ви, че поради планирана профилактика на информационните системи през периода 02.09.2017г. – 03.09.2017г., издаване на билети

ИАРА стартира подготовка на проект по мярка 3.1 „Контрол и изпълнение“ на Програмата за морско дело и рибарство (2014-2020) »

25 авг, 2017

Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури започна изготвянето на проект за повишаване на институционалния капацитет по опазването и устойчивата екс¬плоатация на

УВЕДОМЛЕНИЕ За стартиране на производство по издаване на общ административен акт за допълнение на Заповед № РД09-98/26.02.2016 г. на министъра на земеделието, храните и горите за въвеждане на забрана за извършване на риболов в рибностопански обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА) или в зони от тях, изменена и допълнена със Заповед № РД 09-262/22.03.2017 г. »

16 авг, 2017

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 66 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомявам за стартирането на производство по издаване

Документация за участие в процедура по реда на чл.82 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане, смазочни материали за автомобили и автокозметика“ »

1 авг, 2017

Покана 1 Покана 2 Договор позиция 1 Договор позиция 2 Техническа спецификация-Горива