Обява за открита процедура чрез подбор на проекти на Министерство на земеделието, храните и горите по Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 (ПМДР 2014-2020) »

13 апр, 2018

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

О Б Я В А за открита процедура чрез подбор на проекти

Управляващият

Заповед № РД 09-347/11.04.2018 г. на Министъра на земеделието, храните и горите за въвеждане на забрана за улов на риба през периода на тяхното размножаване в рибностопанските обекти чл.3, ал.1, т.1 и т.2 от ЗРА »

12 апр, 2018

Заповед № РД 09-347/11.04.2018 г. на Министъра на земеделието, храните и горите за въвеждане на забрана за улов на риба през периода

Съобщение на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс »

11 апр, 2018

Съобщение на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс до г-жа Зоя Теменужкова Георгиева

Съобщение на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс »

3 апр, 2018

Съобщение на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс до г-н Иван Червенов

Съобщение на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс »

26 мар, 2018

Съобщение на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс до г-н Тихомир Василев

Обществено обсъждане на документи по процедура за подбор на проекти по мярка 2.3 „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“ – 22.03.2018 г. »

23 мар, 2018

На основание чл.26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ, УО на ПМДР публикува за обществено обсъждане документи по процедура за подбор на проекти по мярка

Обществено обсъждане на предстоящия прием по мярка 1.7 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов“ – 22.03.2018 г. »

23 мар, 2018

На основание чл.26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ, УО на ПМДР публикува за обществено обсъждане документи по процедура за подбор на проекти по мярка

Уведомление относно забрана за улов на бяла риба /Sander lucioperca/ през периода на размножаване съгласно Приложение № 1 на Закона за рибарството и аквакултурите. »

15 мар, 2018

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С цел създаване на оптимални условия за естественото възпроизводство на пролетно размножаващите се риби и в съответствие със

Документация за провеждане на обществена поръчка по чл. 20 ал. 3 от ЗОП с предмет: „Осъществяване на абонаментна хардуерна и софтуерна поддръжка на компютърна и офис техника, собственост на Изпълнителната агенция за рибарство и аквакултури“ »

12 мар, 2018

Обява за обществена поръчка

Представяне на участник – Приложение № 1

Техническа спецификация-Приложение № 2

Техническо предложение-Приложение № 3

Уведомление за започване на производство по издаване на общ административен акт за изменение на крайния срок на забраната за улов на бяла риба /Sander lucioperca/, установен в Приложение № 1 от ЗРА »

9 мар, 2018

Уведомление

Проект на заповед