УВЕДОМЛЕНИЕ За стартиране на производство по издаване на общ административен акт за допълнение на Заповед № РД09-98/26.02.2016 г. на министъра на земеделието, храните и горите за въвеждане на забрана за извършване на риболов в рибностопански обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА) или в зони от тях, изменена и допълнена със Заповед № РД 09-262/22.03.2017 г. »

16 авг, 2017

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 66 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомявам за стартирането на производство по издаване

Документация за участие в процедура по реда на чл.82 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане, смазочни материали за автомобили и автокозметика“ »

1 авг, 2017

  Покана 1 Покана 2 Договор позиция 1 Договор позиция 2 Техническа спецификация-Горива

Провеждане на работна среща за обсъждане на възможностите от проникване и разпространяване на болестта вирусна инфекция с Koi herpes (KHV) по шарана на територията на Република България »

13 юли, 2017

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка със засиленият обществен интерес по отношение на опасностите от проникване и разпространяване на болестта вирусна инфекция

„Провеждане на научни изследвания за определяне на състоянието на рибните запаси в значими водни обекти за любителски риболов“ »

12 юли, 2017

  Решение Обявление Документация Образец(ЕЕДОП) Решение за прекратяване на процедура Обявление

Процедура по възлагане чрез публично състезание на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по застраховане на активите и служителите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури“ »

26 юни, 2017

  Протокол 1 Решение Обявление Документация Образец Приложение 1 списък на

Стартиране на производство по издаване на Заповед на министъра на земеделието, храните и горите за въвеждане на забрана за улов на бяла мида за период от 60 календарни дни, публикувано на 23.06.2017 г. »

23 юни, 2017

Уведомление

Доклад

Проект на заповед на министъра на земеделието, храните и горите за въвеждане на забрана за

На вниманието на любителите риболовци относно статута на язовир „Сивата вода“, общ. Хасково »

2 юни, 2017

Яз. „Сивата вода“, общ. Хасково, обл. Хасково е отдаден под наем с Договор № Д-53-818-2 от 2016г. Извършването на любителски риболов в отдадени

Изменение на Наредба № 3 от 2013 г. за прилагане на точкова система за извършени тежки нарушения по смисъла на Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета от 29.09.2008 година »

2 юни, 2017

  УВЕДОМЛЕНИЕ

Провеждане на среща с представители на ИАРА относно изменение на Наредба № 3 от 2013 г. за прилагане на точкова система за извършени тежки нарушения по смисъла на Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета от 29.09.2008 г. »

19 май, 2017

  УВЕДОМЛЕНИЕ

Свободен риболов на бяла риба »

18 май, 2017

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  

С цел създаване на оптимални условия за естественото възпроизводство на пролетно размножаващите се риби и в съответствие