Стартира втори прием на проекти по мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“, сектор „Малки проекти“ по програмата за Морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. »

21 май, 2018

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза

Стартира прием на проекти по мярка 1.1 „Диверсификация и нови форми на доход“ по програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. »

21 май, 2018

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза

Обществено обсъждане на документи по процедура за подбор на проекти по мярка 1.8. „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“ по Програма за морско дело и рибарство (2014-2020). »

16 май, 2018

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ, Управляващият орган на ПМДР публикува за обществено обсъждане документи по процедура за подбор на проекти

Забрана за изменение на крайния срок на забраната за улов на бяла риба /Sander lucioperca/, установен в Приложние № 1 на Закона за рибарство и аквакултури »

14 май, 2018

УВЕДОМЛЕНИЕ

Относно: Забрана за изменение на крайния срок на забраната за улов на бяла риба /Sander lucioperca/, установен в Приложние №

СТАРТИРА ПИЛОТЕН ПРОЕКТ ЗА МОНИТОРИНГ, КОНТРОЛ И НАБЛЮДЕНИЕ НА РИБОЛОВА В ЧЕРНО МОРЕ Проектът е разработен от Европейската агенция за контрол в рибарството с държавите-членки и Европейската комисия »

11 май, 2018

Решението за изпълнение на пилотен проект за мониторинг, контрол и наблюдение на риболова е взето по време на 41-та годишна сесия на Генералната

Обществено обсъждане на документи по процедура за подбор на проекти по мярка 2.2. „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ – сектор „Малки проекти“ по Програма за морско дело и рибарство (2014-2020) »

11 май, 2018

На основание чл.26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ, УО на ПМДР публикува за обществено обсъждане документи по процедура за подбор на проекти по мярка

Обществено обсъждане на документи по процедура за подбор на проекти по мярка 1.1. „Диверсификация и нови форми на доход“ по Програма за морско дело и рибарство (2014-2020) »

11 май, 2018

На основание чл.26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ, УО на ПМДР публикува за обществено обсъждане документи по процедура за подбор на проекти по мярка

Обществено обсъждане на документи по процедура за подбор на проекти по мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“ по Програма за морско дело и рибарство (2014-2020) »

11 май, 2018

На основание чл.26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ, УО на ПМДР публикува за обществено обсъждане документи по процедура за подбор на проекти по мярка

Проверка на яз. Мандра »

10 май, 2018

На 08.05.2018 г. от 20:30 до 23:50 часа служители от сектор РК Бургас съвместно със служители на отдел РК Южна България извършиха планирана

Проверка на езеро Вая »

9 май, 2018

На 06.05.2018 г. около 16:30 часа е получен сигнал на тел.112 за извършване на незаконен риболов на езеро Вая. Четирима служители на сектор