Изпълнителна Агенция по рибарство и аквакултури Нормативни уредби – аквакултури, стопански и любителски риболов Обща политика по рибарство на Европейския съюз
Полезна информация:
Заповед за утвърждаване на образец на информационно-статистически формуляр
Образец за икономическа статистика на риболовните кораби в Черно море през 2020 г.
Национална програма за събиране, използване и управление на данни в сектор рибарство
Публични електронни услуги

ИАРА предоставя следните електронни услуги :

 • Приемане на документи за издаване на удостоверение за любителски риболов - извършва се от териториалните звена на ИАРА и от регистрирани разпространители
 • Приемане на документи за вписване/отписване на риболовен кораб
 • Приемане на документи за издаване на удостоверение за стопански риболов
 • Издаване на удостоверение за право за извършване на стопански риболов
 • Подаване на декларация за произход
 • Подаване на информационно статистически формуляр
 • Издаване на разрешително за извършване на стопански риболов от кораби от трети държави
 • Регистрация на купувачи/центрове за първа продажба на продукти от риболов
* За да можете да използвате електронните услуги на ИАРА е необходимо да разполагате с електронен подпис и да направите регистрация от бутона "Нова регистрация", намиращ се на страницата на Публичните услуги. При проблем с регистрация/вход в системата запознайте се с обяснителната записка за целта.

Забрани

 
Срокове на забрани за улов на риба и други водни организми през периода на размножаване
№ по ред Видове риби и други водни организми Рибностопански обекти и зони Срок/период на забраната
А. Зимно и пролетно размножаващи се пъстървови и други студенолюбиви риби
1. Речна (балканска) пъстърва, сивен, сиг, пелед и езерна сьомга от 1 октомври до 31 януари
2. Липан от 1 януари до 31 март
3. Щука от 15 февруари до 30 април
4. Распер от 1 март до 30 април
Б. Пролетно-лятно размножаващи се шаранови, сомови и други топлолюбиви риби
5. Пролетно-лятно размножаващи се риби съгласно надморската височина и сроковете, определени в точка Г
6. Бяла риба от 15 март до 15 май
7. Есетрови риби във водите на река Дунав и Черно море в съответствие с международните договори за риболова в реката 60 дни
8. Карагьоз (дунавска скумрия) във водите на река Дунав в съответствие с международните договори за риболова в реката 30 дни
9. Калкан във водите на Черно море – с всякакъв вид риболовни уреди 60 дни, считано от 15 април до 15 юни
10. Попчета във водите на Черно море – само с мрежени риболовни уреди от 15 април до 15 май
11. Попчета във водите на Черно море с мрежени риболовни уреди в акваториите на пристанищата и буните с отдалеченост 1 км от бреговата линия целогодишно, с изключение на уловите от даляните, разположени в тези зони
В. Други водни организми
12. Голяма водна жаба (Pelophylaxridibundus) от 1 април до 31 май
13. Езерен рак (Astacusleptodactilus) от 15 октомври до 15 май
14. Пагур (Eriphiaverrucosa) от 1 април до 31 май
15. Обикновен (зелен) крив рак (Carcinusmaenas) от 1 април до 31 май
Г. Рибностопански обекти в зависимост от надморската височина
16. В рибностопански обекти, намиращи се над 1500 м надморска височина от 1 октомври до 31 януари
17. В рибностопански обекти, намиращи се от 500 до 1500 м надморска височина от 1 май до 15 юни
18. Във водни обекти, намиращи се до 500 м надморска височина от 15 април до 31 май
 

Попълване на Електронен риболовен дневник (ЕРД)

fishing book picТочното записване и докладване на уловите е основен механизъм в управлението и опазване на рибните ресурси. Правилното и регулярно попълване на риболовния дневник води до по-надеждно управление на запасите и оказва влияние върху определянето на национални квоти. Законова рамка:

Член 19 от Закона за рибарството и аквакултурите: „При извършване на стопански риболов се води риболовен дневник, в който...

Информация за изискванията за внос и износ на продукти от риболов в съответствие с изискванията на регламента за ННН риболов

От 1 януари 2010 година влезе в сила Регламент 1005/2008 за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов.  Една от основните цели на регламента е да се гарантира законния произход на продуктите от риболов, които се внасят или изнасят от Европейския Съюз.  Поради тази причина се прилага схема за сертифициране на уловите, съгласно която всички продукти от риболов предназначени за внос в Европейския Съюз трябва да се придружават от сертификат за улов, надлежно попълнен и заверен от компетентния орган на държавата на знамето. Схемата за сертифициране на уловите се прилага за всички морски рибни продукти, получени от улов след 1.01.2010 г.

Процедура при пряк внос на продукти от риболов: Всички морски рибни продукти, внасяни в ЕС, включително преработени продукти, трябва да бъдат придружени от заверени сертификати за улов. В противен случай вносът на продуктите се отказва. Заверката трябва да удостоверява, че уловът е извършен в съответствие с приложимите закони, разпоредби и международните мерки за управление и опазване. Сертификатът за улов се предоставя за проверка на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури най-малко 3 дни преди пристигане на продуктите. Задължително се предоставя оригинал на сертификата, освен в случаите, когато третата страна не е нотифицирала Европейската Комисия, че ще използва електронен сертификат за улов.

Процедура при непряк внос на продукти от риболов: Непряк внос без преработка в друга трета държава (член 14, параграф 1 от Регламента за ННН риболов) Схемата за сертифициране се прилага също така по отношение на случаите, в които рибни продукти се внасят от друга държава, различна от държавата на знамето. В резултат на това продукти, които са транспортирани до друга трета държава преди да достигнат ЕС, също трябва да бъдат придружени от заверен сертификат за улов и документирано доказателство, че продуктите не са били обект на други дейности освен разтоварване, повторно натоварване или всякаква дейност, предназначена да ги запази в добро и оригинално състояние. Тези документирани доказателства могат да включват:

 • единен транспортен документ за преминаването от държавата на знамето в ЕС през тази трета държава (за непряк внос); или,
 • документ, издаден от компетентните органи на тази трета държава, които контролират въпросните дейности, в който се посочва:
  • рибните продукти, и
  • датите на разтоварване и повторно натоварване, и
  • наименованията на корабите или други транспортни средства, и
  • условията, при които продуктите са останали непроменени в тази трета държава до реекспортирането в ЕС, или
 • по целесъобразност, сертификата за реекспорт, предвиден в схемата за документиране на улова на определена Регионална организация за управление на риболова (РОУР), призната в съответствие с член 13 от ННН регламента.

Непряк внос с предварителна преработка в друга трета държава (член 14, параграф 2 от Регламента за ННН риболов) Когато продуктите се преработват в държава, различна от държавата на знамето, вносителят в ЕС трябва да представи декларация, съставена от преработвателното предприятие в другата трета държава, приложена в приложение IV към ННН регламента. Декларацията трябва да дава точно описание на продуктите и трябва да отбелязва, че продуктите произхождат от улов, придружен от сертификат за улов. Копие на тези сертификати за улов трябва да бъде приложено към посочената декларация. Компетентните органи в държавата на преработка трябва да одобрят декларацията.

Документи от Регионални организации за управление на риболова (РОУР) За продукти от риболов, придобити във води, попадащи под управлението на РОУР, където има въведена система за документиране на уловите, отговаряща на изискванията на Регламент 1005/2008 , не се изисква сертификат за улов. В този случай сертификатът може да бъде заменен от документ за улов, издаден от съответната организация за управление на риболова.

Схеми за документиране на улова, признати за съответстващи на изискванията на Регламент (ЕО) № 1005/2008: — Схема за документиране на улова на Dissostichus spp., определена в Регламент (ЕО) № 1035/2001 на Съвета от 22 май 2001 г. за създаване на схема за документиране на улова на риби от вида Dissostichus spp. — Програма на ICCAT за документиране на улова на червен тон, посочена в Регламент (ЕС) № 640/2010 на Европейския парламент и на Съвета.

Схеми за документиране на улова, признати за съответстващи на изискванията на Регламент (ЕО) № 1005/2008, при условие че са изпълнени допълнителни условия: — CCSBT (Комисия за опазване на южния червен тон) — Резолюция относно прилагането на схемата на CCSBT за документиране на улова (приета на петнадесетото годишно заседание — 14—17 октомври 2008 г.). Освен документите за улова и всички свързани документи, заверени в съответствие със схемата на CCSBT за документиране на улова, вносителят предоставя на властите на държавите-членки на вноса транспортните данни, уточнени в приложението относно транспортните данни, включено в приложение II към Регламент (ЕО) № 1005/2008.

Изключения Схемата за сертифициране на уловите не се прилага за продукти от аквакултури или сладководни риби и други водни организми. Списък с изключените продукти и техните тарифни кодове може да намерите тук (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2011.057.01.0010.01.ENG)

Процедура при износ на продукти от риболов към трети страни. Уловът от риболовни кораби на ЕС също е предмет на заверка на сертификата за улов от компетентните органи на държавата-членка на ЕС преди износа, ако това се изисква от третата държава на местоназначението. Или, ако уловът, извършен с кораби на ЕС, който, след като бъде изнесен, бива непряко внасян в ЕС в преработена или непреработена форма от трета държава, трябва да бъде придружен от сертификат за улов, заверен от държавата-членка на ЕС на знамето. В противен случай вносът в ЕС на пратки от такива рибни продукти не е разрешен.

Държави, които са уведомили Европейската Комисия, че ще изискват сертификат за улов. До този момент само 8 държави са нотифицирали Комисията, че ще изискват сертификат за улов, в случай на внос на тяхна територия на продукти от риболов от ЕС. Тези държави са следните:

 • Исландия;
 • Кот д‘ Ивоар;
 • Кувейт;
 • Мадагаскар;
 • Норвегия;
 • Тайланд;
 • Тунис;
 • Украйна
В случай на износ на продукти от риболов към някоя от тези държави, операторът трябва да представи в ИАРА за заверка сертификат за улов. Сертификатът може да бъде изтеглен от тук.

Инструкции за попълване на сертификата за улов може да изтеглите от тук.

В случай, че продуктите от риболов са предназначени за износ в друга държава, те трябва да бъдат придружени от документ, удостоверяващ законния им произход, издаден от ИАРА. Документът може да бъде намерен тук.

  

Новини:

Още новини 

Уведомления:
Още уведомления
Проекти:

PMDR
PMDR
PMDR
PMDR
PMDR
PMDR
PMDR
PMDR
PMDR
PMDR
PMDR
PMDR
PMDR
PMDR
PMDR
PMDR
PMDR
PMDR
PMDR
PMDR
PMDR
PMDR
PMDR
PMDR
PMDR
OPRSR
A13-31-9
14-32-25
14-22-42
13-31-18
InBulMarS